Privacyverklaring

versie 04-06-2020

Christengemeente Berea, gevestigd aan de Kerkstraat 169, 3882 BR Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.christengemeenteberea.nl
Tarwestraat 36
3882 GE Putten

Persoonsgegevens die wij verwerken

Christengemeente Berea verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt middels de bezoekers- of lidmaatschapskaart. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huwelijksdatum
 • Bankrekeningnummer (indien onkosten kunnen worden gedeclareerd)
 • Doopgegevens (Datum en Kerkelijke gemeente)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Christengemeente Berea verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om nieuwsbrieven, mededelingen, stukken voor de ledenvergadering, uitnodigingen voor activiteiten etc. te verzenden
 • Om u te kunnen bellen, e-mailen of te bezoeken indien dit nodig is om activiteiten plaats te kunnen laten vinden
 • Om onkosten te vergoeden
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming

Christengemeente Berea neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Christengemeente Berea) tussen zit.

Christengemeente Berea gebruikt de volgende offline computerprogramma’s of -systemen: EKKLESIA (Leverancier Efkasoft)voor het bijhouden van de ledenadministratie van de gemeente.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Christengemeente Berea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens leden zoals door u aan ons verstrekt op de lidmaatschapskaart: voor de duur van het lidmaatschap. Persoonsgegevens worden verwijderd binnen 2 maanden na opzegging lidmaatschap, na royement of bij verhuizing naar een andere gemeente
 • Persoonsgegevens bezoekers zoals aan ons verstrekt op de bezoekerskaart: voor de duur dat de gemeente wordt bezocht. Persoonsgegevens worden verwijderd indien u dat aan ons kenbaar maakt of maximaal een half jaar nadat u de gemeente heeft verlaten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Christengemeente Berea verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website www.christengemeenteberea.nl

Via de website www.christengemeenteberea.nl wordt informatie gedeeld over de gemeente en over activiteiten van de gemeente. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en uiterste terughoudendheid betracht.

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor de uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam @christengemeenteberea.nl.

Foto’s van activiteiten worden zoveel mogelijk in de beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s in het niet beveiligde deel geplaatst dan worden gemeenteleden hierover vooraf geïnformeerd en kunnen zij aangeven als zij dit niet wensen. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres (geanonimiseerd), browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Christengemeente Berea gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De christengemeente Berea gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
WordPress wp-settings-1, wp-settings-time-1, wp-settings-2, wp-settings-time-2 Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site. Max. 1 jaar
Google Analytics _ga, _gat, _gid Er worden anonieme (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. Max. 2 jaar

De website maakt gebruik van een beveiligingscertificaat en is afgeschermd voor het zoeken via zoekmachines voor het ledendeel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Christengemeente Berea en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@christengemeenteberea.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Christengemeente Berea wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Christengemeente Berea neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@christengemeenteberea.nl