Wie zijn wij?

Als Christengemeente Berea in Ermelo
Lees verder

Wat geloven wij?

De Christengemeente Berea bestaat uit gelovigen in Jezus Christus, die de Bijbel volledig aanvaarden als het Woord van God. De gemeente wil in volstrekte gehoorzaamheid aan God en Zijn woord functioneren en staat open voor iedere gelovige en belangstellende.

De Christengemeente Berea wil een Bijbelse gemeente zijn waarin de nieuwtestamentische taken in evenwicht zijn, zodat we gehoor kunnen geven aan onze Bijbelse opdracht om (on)gelovigen tot discipelen te maken (Romeinen 10:13-15) en hen te onderwijzen zodat ze kunnen groeien tot geestelijke volwassenheid (Efeziërs 4:12; 2 Timotheüs 3:16).

… daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. Handelingen 17:11

Gericht op God

Groeiend naar elkaar

Getuigend de wereld in

Hoe geloven wij?

Wat de Christengemeente Berea wil uitdragen, kan het best worden uitgedrukt met het principe van de ‘geestelijke broeikas’ (Efeziërs 4:1-6). Ons doel is de opbouw van het lichaam van Jezus Christus en Zijn gemeente, en de groei van de gelovigen die daar deel van uitmaken. Dit wordt praktisch gemaakt met vier fundamentele basisstappen die allen in het teken staan van toewijding:

  1. Lidmaatschap is onze toewijding aan het gemeentegezin.
  2. Geestelijke volwassenheid is onze toewijding aan de gewoonten die nodig zijn voor geestelijke groei.
  3. Bediening is onze toewijding aan het ontdekken en gebruiken van door God gegeven gaven en aanleg om God en broeders / zusters te dienen.
  4. Evangelisatie is onze toewijding aan het delen van het goede nieuws met anderen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Christengemeente Berea is er voor iedereen die zich het eigendom weet van de Heer Jezus Christus. De leden zijn samen verantwoordelijk; verwacht wordt dat zij zich dienstbaar opstellen ten opzichte van de Heer en de gemeente. Twee keer per jaar wordt een lidmaatschapscursus gegeven waarin duidelijk wordt wat onze gemeente is en wil zijn. Met een afrondend gesprek waarin u kan aangeven daadwerkelijk lid te willen worden. Opgave via het secretariaat.

Doop

De Christengemeente Berea kent de doop van gelovigen door onderdompeling. De doop is het uiterlijk teken van een innerlijke gebeurtenis: de begrafenis van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens en de afwassing van zonden. (Handelingen 2:38, 10:47-48). De doop kan worden aangevraagd bij één van de oudsten. Minimaal één keer per jaar hebben we een doopdienst; voorafgaand worden er doopstudies gegeven. De doop is geen voorwaarde om lid te worden.

Avondmaal

De Christengemeente Berea viert regelmatig het Heilig Avondmaal. Iedereen die de Here Jezus als Verlosser heeft aangenomen en “het lichaam onderscheidt” (1 Korinthe 11:29), wordt van harte tot de viering uitgenodigd. Als gast zult u worden gevraagd zich kort voor te stellen in de dienst. Het Avondmaal wordt gevierd in een sfeer van rust en heiligheid en wordt afgesloten met een dankstond. In de agenda kan je zien wanneer het avondmaal wordt gevierd.

Wat is onze geschiedenis?

De Christengemeente Berea is in 1991 ontstaan vanuit een gebeds- en Bijbelstudiegroep van gelovigen in Putten, Ermelo en Zeewolde die reeds twee jaar actief was. Nu inmiddels zijn we een regiogemeente van Amersfoort tot Elburg en van Apeldoorn tot Dronten.

De naam van onze gemeente is afgeleid van de stad Berea uit Handelingen 17, omdat de Joden te Berea “het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.” Het was de enige stad waar de apostel Paulus tijdens één van zijn reizen bereidwillige oren vond voor zijn prediking en waar de mensen dagelijks het Woord van God bestudeerden. De gelovigen in Berea namen de Bijbel als uitgangspunt en onderzochten de oorspronkelijke talen en handschriften, die zij woordelijk aannamen.