Wat geloven wij?

“..daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren” – Handelingen 17:11

De Christengemeente Berea bestaat uit gelovigen in Jezus Christus, die de Bijbel volledig aanvaarden als het Woord van God. De gemeente wil in volstrekte gehoorzaamheid aan God en Zijn woord functioneren en staat open voor iedere gelovige en belangstellende.

De Christengemeente Berea wil een Bijbelse gemeente zijn waarin de nieuwtestamentische taken in evenwicht zijn, zodat we gehoor kunnen geven aan onze Bijbelse opdracht om (on)gelovigen tot discipelen te maken (Romeinen 10:13-15) en hen te onderwijzen zodat ze kunnen groeien tot geestelijke volwassenheid (Efeziërs 4:12; 2 Timotheüs 3:16).

Toewijding

Wat de Christengemeente Berea wil uitdragen, kan het best worden uitgedrukt met het principe van de ‘geestelijke broeikas’ (Efeziërs 4:1-6). Ons doel is de opbouw van het lichaam van Jezus Christus en Zijn gemeente, en de groei van de gelovigen die daar deel van uitmaken. Dit wordt praktisch gemaakt met vier fundamentele basisstappen die allen in het teken staan van toewijding:

  1. Lidmaatschap is onze toewijding aan het gemeentegezin.
  2. Geestelijke volwassenheid is onze toewijding aan de gewoonten die nodig zijn voor geestelijke groei.
  3. Bediening is onze toewijding aan het ontdekken en gebruiken van door God gegeven gaven en aanleg om God en broeders/zusters te dienen.
  4. Evangelisatie is onze toewijding aan het delen van het goede nieuws met anderen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Christengemeente Berea is er voor iedereen die zich het eigendom weet van de Here Jezus Christus. Tweejaarlijks wordt een lidmaatschapscursus gegeven waarin duidelijk wordt wat onze gemeente is en wil zijn. Opgave via het secretariaat.

Doop

De Christengemeente Berea kent de doop van gelovigen door onderdompeling. De doop is het uiterlijk teken van een innerlijke gebeurtenis: de begrafenis van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens en de afwassing van zonden. (Handelingen 2:38, 10:47-48). De doop is geen voorwaarde om lid te worden.

Avondmaal

De Christengemeente Berea viert regelmatig het Heilig Avondmaal. Iedereen die Jezus Christus heeft aangenomen als Redder en Verlosser kan hier aan deelnemen. Als gast zult u worden gevraagd zich kort voor te stellen in de dienst. In de agenda kan je zien wanneer het avondmaal wordt gevierd.