“De Heere is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen.” – Lukas 24:34

Op de een of andere manier valt de discipel Simon Petrus in de Evangeliën altijd weer op. Vaak is hij haantje de voorste (“Al zullen allen aanstoot aan U nemen, ík nooit!”), is hij de meest enthousiaste van de groep (“U bent de Christus van God!”), of een van de meest bevoorrechte discipelen, bij voorbeeld als hij bij Jezus’ verheerlijking op de berg aanwezig mag zijn.

Door wat voor een diep dal zal Petrus dan gegaan zijn, toen hij op het moment dat het erop aan kwam, zijn Meester uit puur lijfsbehoud verloochende door tot drie keer toe te bezweren dat hij Hem niet kende. We wéten van dat dieptepunt ook vanuit Mattheüs 26:75: “Toen ging hij naar buiten en huilde bitter.” Er was weinig over van deze discipel. Als Jezus aan het kruis hangt, lezen we niets over hem. Hij zal zich zo hebben geschaamd dat hij Jezus niet onder ogen durfde te komen. De woorden van Psalm 51 (“Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd.”) zullen in zijn gedachten zijn geweest.

Op de een of andere manier valt de discipel Simon Petrus in de Evangeliën altijd weer op.

Maar dan wordt het Pasen! Jezus Christus verbreekt de ketenen van de dood, Hij staat op zoals Hij voorzegd heeft! De engel bij het open graf zegt nadrukkelijk: “Zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus…” Voor God was het met Petrus niet over en uit. Hij krijgt een nieuw begin. In Psalm 51 staat óók: “De offers voor God zijn een gebroken geest; een verslagen hart zult U, o God, niet verachten.” En God doet wat Hij belooft. Petrus wordt ‘in ere hersteld’, zoals dat heet. Jezus verschijnt als één van de eersten aan Petrus, en bij de zee geeft Hij Zijn discipel de opdracht Zijn kudde te hoeden.

Voor Petrus wordt Pasen een nieuw begin. Ook voor u, voor jou, mag dat zo zijn. Bij God hoeft niemand in de duisternis, in zonden, in verdriet, te blijven ronddwalen. Op grond van Golgotha, op basis van Pasen, mogen we zeggen: Bij Hem is vergeving en hoop, bij Hem is LEVEN – tot in eeuwigheid.

Want nu de Heer is opgestaan
Nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid
Een leven tot in eeuwigheid!

Een gezegend Paasfeest toegewenst!