De zomervakantie is voor de meeste mensen ten einde, een nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Een nieuwe start, zoals dat dan wordt gezegd. Ik kijk uit naar wat God in onze gemeente wil doen. Spannend is dat ook wel een beetje, wij weten immers niet wat dat zal zijn. Maar Hij wel! En dat is goed.

Een poosje geleden begon ik opnieuw aan het lezen van de bijbel in z’n geheel, en terwijl ik dit schrijf ben ik aan het lezen in het Bijbelboek Leviticus. Sommige delen in Gods Woord spreken ons misschien meer aan dan andere, en u zult wellicht begrijpen dat de oudtestamentische wetten in dit boek niet op mijn nummer 1 staan. Toch is het belangrijk dit niet achterwege te laten, want ook in een boek als Leviticus staan enorm veel zaken die we tot ons mogen nemen, waar we lering uit kunnen trekken, of die ons kunnen bemoedigen. Van dat laatste een voorbeeld: Wat we door het hele boek heen zien zijn de woorden: Ik ben de HEERE of Ik ben God, de HEERE. God is God, en als ik dat tot me door laat dringen word ik klein en stil. Het is maakt me klein, omdat ik het toch nog zo vaak van mezelf verwacht. Het maakt me stil, want ik zie uit naar wat God wil doen in mijn leven, in ons leven, in onze gemeente, meer nog in Zíjn Gemeente.

Tegelijk lees ik de laatste verzen van het evangelie van Mattheüs, waarin staat: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. (28:19) Afgelopen weken hebben we deze boodschap een aantal keer gehoord, vanuit verschillende invalshoeken. Kortgezegd: Het is mooi dat we het evangelie hebben aangenomen, dat we Christus mogen kennen als onze heer en verlosser, maar wat doen we er mee? In hoeverre ben ik, in hoeverre bent u een getuige naar de wereld om ons heen? Zoals we hoorden: Een getuige zijn we, de vraag is wát voor getuige. Het laatste vers sluit dit evangelie zo mooi af: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Wat een bemoediging is dat zeg! Hij is met ons!

Zoals we voor de zomervakantie hebben aangegeven hebben we besloten het jeugdwerk binnen onze gemeente tijdelijk niet door te zetten. Een voorname reden daarvoor was dat er niet voldoende leiding gevonden werd voor het nieuwe seizoen. Dit heeft ons tot de conclusie gebracht dat het goed is om gedurende de zomer hierover na te denken, waarvoor we ook uw gebed hebben gevraagd. Nu de zomer ten einde loopt, zijn we blij en dankbaar dat een heel aantal mensen zich heeft aangemeld om mee te denken in oplossingen of zich praktisch te willen inzetten. Op dinsdag 19 september willen we samenkomen met deze groep mensen. Heeft u zich nog niet aangemeld, maar wilt u zich praktisch inzetten voor het jeugdwerk en meedenken over de invulling hiervan, dan de oproep om dit aan te geven bij ondergetekende.

Tenslotte wil ik een ieder oproepen tot gebed, of dat nu tijdens de gemeentelijke bidstond is (waar we erg dankbaar voor zijn), of in uw persoonlijke gebed. Denk in uw gebed aan verschillende zaken, zoals het jeugdwerk, uitbreiding van de broederraad, een lidmaatschapscursus, een gemeentevergadering waarin we het gevoelige onderwerp LHBTIQ+ willen toelichten en dooponderricht. (Later hierover meer) Maar denkt u ook aan de zieken, ouderen en kinderen in de gemeente en daarbuiten. Er komt veel op ons af, maar zoals de tekst die ik eerder aanhaalde zegt: God is met ons, AL de dagen!