In mijn persoonlijke stille tijd werd ik de afgelopen dagen stilgezet bij twee thema’s: Gebed en in de eerste plaats luisteren naar God, niet naar de mensen. Door de bijbel heen roept God ons telkens weer op tot gebed en dankzegging, maar vooral in de brief aan de Kolossenzen vond ik de verbinding naar dat tweede thema: In de eerste plaats luisteren naar God, niet naar de mensen. Ondanks dat het een waarheid is, slagen we er met z’n allen toch steeds weer in ons te laten leiden door de mensen. De oproep, ook aan mezelf is om ons zelf en elkaar telkens weer te wijzen op God. Zijn liefde, goedheid, genade, trouw en Zijn Zoon Jezus Christus, door Wie we tot Hem kunnen en mogen komen. God is goed, en geeft wat nodig is, hoewel dat soms ook moeilijk te begrijpen is. Laten we elkaar vooral ook helpen God te zien in zowel de mooie en goede dingen als in de pijnlijke en moeilijke momenten van ons leven.

Tegen de tendens in zijn we een groeiende gemeente en we zijn er dankbaar voor dat mensen onze gemeente weten te vinden. Nog niet zo lang geleden hebben we een lidmaatschapscursus gehad, waarbij het mooi is om te horen wat mensen bij onze gemeente brengt. Naast verschillende andere redenen horen we twee dingen vaak terug: De duidelijke verkondiging van Gods Woord en de hartelijkheid waarmee men wordt ontvangen. Dit is voor ons een enorme bemoediging. Tegelijk is de groei in de gemeente een uitdaging, omdat we nieuwe leden ook graag leren kennen en ook met hen opzoek willen gaan hoe ze zich in kunnen zetten binnen de gemeente. In april zullen we opnieuw in een tweetal avonden uitleggen waar we als gemeente voor staan. Wilt u als bezoeker hier meer over weten, neemt u dan contact op met het secretariaat.

Een andere uitdaging zien we bij onze jeugd. Er komt enorm veel op hen af en we vragen u dan ook met klem om voor hen te bidden. Bid ook voor leiding bij BiX (de jeugdclub), nu verschillende jeugdleiders hebben aangegeven na de zomer te stoppen. Denk niet: “Dat zal een ander wel oplossen,” maar: “Wat kan ik hierin betekenen?” Het is niet ondenkbaar dat er iets aan de vorm zal veranderen. Vooral willen we op zoek gaan naar Gods wil hierin (zie ook mijn inleiding). Dit betekend overigens niet dat we stilzitten, want het principe van ‘Bid en werk’ gaat ook hier zeker op.

Komende maandag hebben we een ledenvergadering, waar we onder andere stil willen staan bij de structuur in onze gemeente. Onze gemeente is geen bedrijf, het is dus niet nodig om er op die manier naar te kijken, en dat doen we dus ook niet. Tegelijk zien we, juist nu de gemeente groeit het belang van de structuur. Dit leggen we graag uit, omdat we menen dat een structuur niet kan en zal werken als we er niet ten minste in de basis van op de hoogte zijn. Vooropgesteld in de structuur: Gemeente zijn we samen. Dit klinkt wellicht als een enorm cliché, maar hierin ligt uiteindelijk wel een getuigenis naar de wereld om ons heen.

Laat ik u bemoedigen met de tekst uit Efeze 2:8-10: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.