Nu we de maand december weer in gaan met de daarin gebruikelijke feestdagen, hebben we wellicht de neiging om met wat nostalgie te kijken naar wat we het afgelopen jaar ‘voorbij hebben zien komen’ stemt niet altijd tot optimisme. Ik zag een nieuwsuitzending waarin een wereldkaart werd getoond waarop men alle rampgebieden en brandhaarden op deze wereld had aangegeven. De omvang hiervan deed me denken aan een tekst uit Lukas 21 t.w. “En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” Nu gaat dit Schriftgedeelte duidelijk over nog toekomstige gebeurtenissen maar wel zien we hier al de symptomen van deze toekomst.

Heel het maatschappelijk gebeuren wordt als het ware beheerst door gesprekken over het klimaat, smeltend ijs, stijging van de zeespiegel, CO2, stikstof en verdere ‘verschrikkingen’. Wat men hier ook van mag denken, duidelijk is wel dat deze onderwerpen zeer veel mensen beheersen, zelfs in zo’n mate dat velen hierover in angst leven. Tel hierbij de oorlogsdreiging in veel gebieden op de wereld, waarbij het midden oosten, (lees Israël) het gevaarlijkste ‘kruitvat’ is. Dit is de realiteit vandaag en deze moeten wij onder ogen zien maar moet ons geenszins beheersen want er is nog een andere realiteit en dat zijn de beloften die de Here God ons in Zijn Woord heeft gegeven en deze zijn onwankelbaar en betrouwbaar.

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Deze maand gedenken wij de geboorte van dat ‘hulploos’ Kind, maar laten we goed beseffen dat dit Kind de dood heeft overwonnen en ook vandaag tegen ons zegt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” (Mattheüs 28:18) De wereldheersers verbeelden zich dat zij de loop van de geschiedenis bepalen maar “HIJ stelt aan wie HIJ wil en zet af wie HIJ wil.” Natuurlijk, de heerschappij van onze Here Jezus Christus, op de troon van David is nog niet manifest maar zal zeker gaan gebeuren. Maar ook nu reeds zegt Hij: “dat Zijn ogen over de hele aarde trekken om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.” (2 Kronieken 16:9)

Met andere woorden laten we vertrouwen op Hem die belooft ons te zullen leiden en beschermen op onze levensweg tot aan het moment dat Hij komt. “Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken,” zegt de Here Jezus tegen Petrus (Lukas 22:32), wetende welk een zware weg Petrus nog zou moeten gaan. Ook wij weten dat wij een Hogepriester in de hemel hebben Die voor ons bidt. “Nader met vrijmoedigheid tot de troon van de genade opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden OP HET JUISTE TIJDSTIP.” (Hebreeën 4:16).

Wanneer we zien op de menselijke beperktheid en onmacht ten opzichte van de grote wereldproblemen leidt dit niet tot optimisme. Wanneer we ons bewust zijn/worden van de geweldige beloften die de Here Jezus ons geeft, zullen we niet verzinken in pessimisme maar ons in alle omstandigheden geborgen weten in Hem die zegt: “Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken.” (Prediker 9:7) In de wetenschap dat Gods beloften vast en zeker zijn mogen we met blijdschap uitzien naar het komende kerstfeest en tevens het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet gaan.