Inmiddels zitten we alweer in een volgende ronde van maatregelen om het verspreiden van het Corona- virus tegen te gaan. Wie had in maart ooit gedacht dat we nu in november nog altijd te maken hebben met dit virus dat de wereld nu alweer zo lang bezig houdt. Met alle beperkingen voor het normale leven die het met zich meebrengt. Ook voor samenkomsten op zondag en in de huiskringen. Het is telkens een hele puzzel om daar iedere keer weer creatief maar toch verantwoord en veilig mee om te gaan. Als oudsten zijn we enorm dankbaar voor onze leiders van de bedieningen. Eendrachtig zijn deze broeders voortdurend bezig om de gemeente in al haar geledingen in praktische zin zo optimaal mogelijk door deze corona-omstandigheden heen te loodsen.

We zien dat deze coronapandemie alles wat al lang gaande is om ons heen versterkt en versnelt, namelijk de wereldwijde afval en verharding. En daarmee de verwerping van God. We horen de voetstappen van onze naderende Here Jezus Christus steeds duidelijker! De Bijbel roept ons op om waakzaam te zijn en klaar om Hem te ontmoeten.

Dat is waakzaam zijn, bezig zijn met de Bijbel als het Woord van God en dat zorgvuldig en aandachtig herkauwen.

Waakzaam zijn betekent niet het bezig zijn met verhalen en geruchten, vooral op social media, dat ‘corona’ één groot complot zou zijn. Er staan filmpjes op internet, die daar dan weer op gebaseerd zijn – op het eerste oog geloofwaardig en soms ook goed bedoeld. Echter, als je alle beweringen zorgvuldig gaat controleren, dan zijn ze grotendeels gebaseerd op verkeerde veronderstellingen, regelrechte onjuistheden en een enorm wantrouwen in mensen en instanties die te goeder trouw zijn. Dat is niet de passende waakzaamheid die van ons gevraagd wordt en waartoe de Bijbel ons oproept. Dan zijn we niet met Hem bezig, zeg maar met de dingen van boven, maar met de dingen van beneden.

Waakzaam zijn waartoe de Bijbel ons oproept is enkel en alleen aan de voeten van de Here Jezus zitten en Zijn woorden en het getuigenis over Hem in de Bijbel aandachtig luisterend zorgvuldig ‘herkauwen’. Weet u nog: het herkauwen zoals genoemd in de preek van Jacq Brunt en in de studie Openbaring door Frans Malschaert. We moeten bezig zijn met de dingen die boven zijn, niet met die beneden zijn! Dat is waakzaam zijn, bezig zijn met de Bijbel als het Woord van God en dat zorgvuldig en aandachtig herkauwen. Elke dag weer. Wij zijn herkauwers!

In Marcus 13:33 staat: Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. En in Thessalonicenzen 5: 4-11 staat: 4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. 7 Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. 8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. 9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, 10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. 11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

De Here Jezus draagt ons op om waakzaam te zijn en de Bijbel vertelt ons ook hoe. Namelijk door ons als kinderen van het licht te gedragen en terwijl we de geestelijke wapenrusting dragen, elkaar op te bouwen en te bemoedigen. Op deze manier staan we klaar voor dat grote moment dat Hij komt! We mogen elkaar bemoedigen door wat we lezen in Romeinen 8: 37-39: 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.